Trang

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Phát hành Ecshop phiên bản tiếng việt hoàn chỉnh
  • Liên hệ

Thứ sáu, ngày 06 tháng bảy năm 2012

Hướng dẫn CHMOD cho Ecshop

Chú ý:
chmod 775 đối với hosting có safe mode = off
chmod 777 đối với hosting có safe mode = on

- CHMOD chỉ áp dụng cho hosting server Linux, đối với hosting server windows dùng Permission cho các thư mục.
- Chạy web trên local với user quyền admin thì không cần CHMOD hay phân quyền gì cả.

Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho ECShop

Bước 1:
Copy thư mục vi_vn paste vào thư mục languages ngang hàng với các thư mục en_us, zh_cn, zh_tw.
Bước 2:
Mở file /includes/lib_common.php và tìm đến dòng:
$lang_array = array('zh_cn', 'zh_tw', 'en_us');
}
Thêm 'vi_vn' như sau:
$lang_array = array('zh_cn', 'zh_tw', 'en_us', 'vi_vn');
}
Bước 3:
Truy cập vào Admin - System Setup - Configuration - Basic --> chọn vi_vnSystem language --> chọn Submit để lưu lại.

Hướng dẫn tắt WAP cho Ecshop

Bước 1: Truy cập vào Admin - Hệ thống - Cài đặt - (Tab) WAP --> chọn Tắt --> Lưu.
Bước 2: Mở file /index.php và xóa đoạn:
$ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
$uachar = "/(nokia|sony|ericsson|mot|samsung|sgh|lg|philips|panasonic|alcatel|lenovo|cldc|mi​dp|mobile)/i";
if(($ua == '' || preg_match($uachar, $ua))&& !strpos(strtolower($_SERVER['REQUEST_URI']),'wap'))
{
$Loaction = 'mobile/';
if (!empty($Loaction))
{
ecs_header("Location: $Loaction\n");
exit;
}
}

Ẩn chữ Power by ECShop chạy lòng vòng ở cuối trang

Bước 1:
Mở file /themes/default/library/page_footer.lbi và xóa đoạn code:
{foreach from=$lang.p_y item=pv}{$pv}{/foreach}{$licensed}<br />
 Bước 2:
Mở file js/common.js và xóa đoạn code:

Hướng dẫn phân cách giá tiền cho ecshop

Bước 1:
- Truy cập vào Admin - Hệ thống - Cài đặt - (Tab) Hiển thị --> dòng Định dạng tiền tệ --> sửa đổi:
%sđ
- Admin - Hệ thống - Cài đặt - (Tab) Hiển thị --> dòng Định giá --> chọn Không xử lý.

ECShop V2.7.3 UTF-8 gốc chính thức phát hành

Tải về ECShop V2.7.3 UTF-8 (tiếng anh và tiếng trung)
Link từ ecshop.com

Ecshop có gì mới và nổi bật ở phiên bản 2.7.3 này?

- Như thường lệ là sửa lỗi bảo mật ở phiên bản cũ.
- Tiếp theo là cải thiện 1 số tính năng trong việc xử lý đơn hàng và thanh toán.

Hướng dẫn cài đặt Ecshop trên localhost

Hướng dẫn cài đặt Ecshop phiên bản 2.7.3 trên Vertrigo
Tải Vertrigo
Thông tin mặc định của Vertrigo:
User: root
Password: vertrigo

Trang chủ